Klauzula informacyjna o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hrubieszowie pełni Ewa Palus, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

Czytaj więcej...

Sprawozdawczość 2017

 

Sprawozdanie [PDF]

Czytaj więcej...

Sprawozdawczość 2016

 

Sprawozdanie [PDF]

Czytaj więcej...

Regulamin imprez

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Hrubieszowie, zwaną dalej Organizatorem.  

2. Przez imprezę rozumie się konkursy, festyny, zajęcia animacyjne, szkolenia, kursy, prelekcje oraz wszelkie spotkania organizowane i/lub współorganizowane przez Organizatora.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 31.03.2015 r. do odwołania.

4. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 13 roku życia, w trakcie imprezy, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych, nauczyciele, wychowawcy przedszkolni, lub inni opiekunowie grupy.

II. Zgłoszenie uczestnictwa

1. Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie.

2. Inne formy zgłoszeń możliwe są za uprzednim porozumieniem z Organizatorem.

3. Jeżeli liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w imprezie.

III. Zmiany terminu imprezy

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie imprez, składzie komisji oraz do zmiany terminów imprez.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.

3. Informacja dotycząca odwołania imprezy przekazywania jest telefonicznie lub przesyłana na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu.

4. W ten sam sposób Organizator poinformuje Zgłaszającego na imprezę o wyznaczeniu kolejnego terminu imprezy.

IV. Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika

1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z dnia                             29 października 1997 r., Nr 133, poz. 833) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane uczestnika (nazwisko i imię, nr telefonu, adres e-mail) będą jednak przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych, przeprowadzenia imprezy oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.

2. Poprzez przystąpienie do udziału w imprezie, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzania swoich danych osobowych przez Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.

4. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich,                         z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości,  że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

V. Odpowiedzialność

1.  Zabrania się Uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania imprez oraz rozpowszechniania treści spotkań bez zgody Organizatora i prelegenta.

2. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie imprezy mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

VI. Zmiany

Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie, stałe lub tymczasowe, zostaną opublikowane na stronie www.mbphrubieszow.pl.

Sprawozdawczość 2014

Czytaj więcej...

Sprawozdawczość 2015

Formy pracy

Niemalże od początku powojennej działalności biblioteka rozpoczęła prowadzenie pracy kulturalno – oświatowej w środowisku. Były to spotkania autorskie, konkursy czytelnicze. Swoją działalność biblioteka wzbogacała seansami filmowymi dla dzieci i młodzieży (bajki, filmy popularno – naukowe), współorganizowanymi z innymi placówkami sesjami naukowymi o Bolesławie Prusie i Stanisławie Staszicu, montażami słowno – muzycznymi prezentującymi sylwetki znanych poetów, a także dużymi wystawami poświęconymi: twórcom kultury polskiej, ziemi hrubieszowskiej, książce. Popularną formą rozpowszechniania książki były również kiermasze.

Czytaj więcej...

Regulamin biblioteki

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W HRUBIESZOWIE 

(tekst ujednolicony, obowiązuje od 1 lipca 2017 r.)

 

§ 1

1. Regulamin korzystania ze zbiorów i usług, zwany dalej regulaminem, określa warunki i zasady korzystania ze zbiorów i usług we wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie.

2. Prawo do korzystania z Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w Ustawie o bibliotekach oraz w niniejszym regulaminie.

3. Wypożyczanie zbiorów bibliotecznych oraz korzystanie na miejscu ze zbiorów i sprzętu komputerowego jest bezpłatne.

4. Osoby zamierzające korzystać z usług Biblioteki zobowiązane są do okazania dowodu tożsamości lub innych dokumentów w celu dokonania zapisu w elektronicznej bazie zarejestrowanych użytkowników Biblioteki.

5. W bazie przechowywane są następujące dane:

- nazwisko i imię,
- PESEL,
- płeć,
- adres stałego pobytu,
- numer telefonu kontaktowego,
- przynależność do grupy społeczno-zawodowej (wg klasyfikacji GUS),
- opcjonalnie: adres e-mail, adres tymczasowego pobytu, nazwisko i imię oraz adres opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej.

6. Osoby zapisujące się do Biblioteki zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i podpisania oświadczenia potwierdzającego ten fakt (Załącznik nr 1 do regulaminu) oraz potwierdzić odbiór karty uprawniającej do korzystania z usług Biblioteki (Załącznik nr 2 do regulaminu). Złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych i ewentualnych roszczeń prawnych za nieuregulowane zobowiązania wobec Biblioteki.

7. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług Biblioteki za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych po uprzednim podpisaniu przez nich oświadczenia potwierdzającego zapoznanie z niniejszym regulaminem (Załącznik nr 1 do regulaminu).

8. Podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem jest równoznaczne z przyjęciem odpowiedzialności za stan techniczny wypożyczonych zbiorów bibliotecznych i ich terminowy zwrot. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

9. Osoby zapisane do Biblioteki zobowiązane są do informowania Biblioteki o każdej zmianie miejsca stałego lub czasowego pobytu oraz numeru telefonu kontaktowego w możliwie najkrótszym terminie.

§ 2

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie przy ul. 3-go Maja 7, 22-500 Hrubieszów, zwana dalej Biblioteką.

2. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z udostępnionych zbiorów bibliotecznych – ich wypożyczaniem i zwrotem oraz w celach statystycznych, na podstawie Ustawy o bibliotekach z dn. 29 czerwca 1997 z późn. zm. oraz Ustawy o statystyce publicznej z dn. 29 czerwca 1995 z późn. zm.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.Obowiązek podania przez Czytelnika danych określonych w Zobowiązaniu, w tym numeru PESEL wynika z nałożonego na Bibliotekę zadania określonego w art. 4 ust. 1 pkt.1 w zw. z art. 14 ust.2 pkt. 5 ustawy o bibliotekach tj. obowiązku ochrony materiałów bibliotecznych. Do skutecznego odzyskania materiałów bibliotecznych lub ich równowartości niezbędny jest numer PESEL. 

4. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ponadto każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Biblioteka może przetwarzać dane osobowe w celu:

- realizacji ustawowych obowiązków lub/i zadań Biblioteki,
- zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych przez Bibliotekę zbiorów, w tym dochodzenia z tego tytułu ewentualnych roszczeń,
- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
- realizacji prawnie uzasadnionych interesów wykonywanych przez Bibliotekę, takich jak zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Biblioteki, zgłaszanie potencjalnych czynów zabronionych lub zagrożeń bezpieczeństwa publicznego.

6.  Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów ustawowych, zadań i obowiązków oraz celów statystycznych, dla których są przetwarzane.  W przypadku braku aktywności na koncie Czytelnika dłuższym niż 5 lat, dane zostaną usunięte z systemu.

7.  Dostęp do danych będą mieli tylko upoważnieni pracownicy biblioteki w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

8.  Dane udostępnione przez Czytelnika nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, chyba, że obowiązek udostępnienia będzie wynikał z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

9.  Dane udostępnione przez Czytelnika nie będą podlegały profilowaniu.

10.  Biblioteka nie przekaże danych Czytelnika poza obszar Unii Europejskiej.

11. Adres mailowy do kontaktu w sprawach związanych z danymi osobowymi: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 3

1. Podczas dokonywania zapisu użytkownikom wydawane są karty biblioteczne.

2. Na karcie bibliotecznej znajduje się napis: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W HRUBIESZOWIE, KARTA BIBLIOTECZNA, numer karty, numer identyfikacyjny PIN, kod kreskowy oraz adresy: strony internetowej i e-mail Biblioteki.

3. Karta biblioteczna obowiązuje we wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie.

4. Użytkownik zobowiązany jest do okazania karty z chwilą dokonywania wypożyczenia. Wypożyczanie zbiorów bibliotecznych nie jest możliwe bez okazania karty.

5. Za osoby niepełnoletnie wypożyczenia z użyciem karty bibliotecznej mogą dokonywać rodzice lub opiekunowie prawni; w przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych – również inne osoby upoważnione przez posiadacza karty.

6. Pracownicy biblioteki mogą żądać okazania karty od osób korzystających z czytelni.

7. Osoba, która utraciła kartę, zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie dowolnej placówki Biblioteki osobiście lub telefonicznie. W przeciwnym razie zostanie obciążona kosztami wynikłymi z posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione.

8. Od momentu powiadomienia o utracie karty odpowiedzialność za skutki posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione przejmuje Biblioteka.

9. Wydanie pierwszej karty jest bezpłatne. Za wydanie duplikatu karty utraconej lub zniszczonej przez użytkownika pobierana jest opłata w wysokości określonej w Załączniku nr 3.

§ 4

1. W jednej placówce można wypożyczyć łącznie do 5 pozycji.

2. Wypożyczone zbiory można zwracać tylko w tej placówce, w której zostały wypożyczone.

3. W przypadku osób starszych i niepełnosprawnych możliwe jest zwiększenie limitu do 10 wypożyczonych woluminów książek w jednej placówce oraz wydłużenie terminu zwrotu wypożyczonych pozycji.

4. Bibliotekarz może ograniczyć liczbę wypożyczonych pozycji osobom nie posiadającym stałego miejsca pobytu na terenie Hrubieszowa oraz innym osobom korzystającym z wypożyczenia nie dłużej niż 12 miesięcy. Od tych osób, za każdą wypożyczoną pozycję, może być pobierana kaucja zwrotna w wysokości określonej w Załączniku nr 4. Kaucja ta jest honorowana we wszystkich placówkach Biblioteki ale jej zwrotu dokonuje wyłącznie placówka, w której została wpłacona. Kaucja może być zwrócona wyłącznie na podstawie pokwitowania wydanego przez Bibliotekę przy jej wnoszeniu.

5. Osobom, które podczas zapisu nie przedstawiły dokumentu zawierającego numer PESEL, ogranicza się liczbę wypożyczonych pozycji do 1, do czasu uzupełnienia danych. Zasada ta odnosi się również do osób niepełnoletnich zapisywanych przez opiekunów.

6. Ustala się następujące okresy wypożyczania dla poszczególnych rodzajów zbiorów bibliotecznych:

- słowniki i encyklopedie – 2 dni,
- filmy – 14 dni,
- pozostałe zbiory (książki, programy multimedialne, płyty audio) – 30 dni.

Powyższe okresy wypożyczania ulegają automatycznie wydłużeniu, w przypadku gdy termin zwrotu wypada w dniu, w którym Biblioteka jest nieczynna.

7. Nie wypożycza się wydawnictw z księgozbioru podręcznego, zniszczonych i wymagających konserwacji oraz dokumentów elektronicznych, jeśli tak stanowią przepisy prawa.

8. Wszelkie uszkodzenia i defekty wypożyczonych zbiorów bibliotecznych należy zgłaszać niezwłocznie po ich zauważeniu.

9. Termin zwrotu można przedłużyć przed jego upływem osobiście, telefonicznie, e-mailem  lub poprzez stronę internetową Biblioteki, jeśli wypożyczona pozycja nie została wcześniej zarezerwowana przez innego użytkownika.

10. Wypożyczający może zarezerwować zbiory biblioteczne aktualnie wypożyczone przez innych użytkowników. Zarezerwowane zbiory należy odebrać w ciągu 7 dni od zwrócenia ich przez poprzednich użytkowników lub w terminie wskazanym w powiadomieniu telefonicznym, sms, e-mail.  Po tym terminie rezerwacje są anulowane.

11. Wypożyczający może, poprzez stronę internetową Biblioteki, zamawiać pozycje znajdujące się aktualnie w zbiorach. Liczba pozycji zamawianych jednorazowo jest ograniczona do limitu konta bibliotecznego w jednej placówce. Usługa jest aktywna w dni powszednie od godz. 20.00 do 7.00 oraz w niedziele. Pozycje zamówione należy odebrać w terminie wskazanym w komunikacie na stronie internetowej.

12. Zabrania się kopiowania wypożyczonych zbiorów na nośnikach magnetycznych i elektronicznych. Wypożyczone oprogramowanie przed zwrotem do Biblioteki należy odinstalować.

13. W przypadku wypożyczania materiałów szczególnie cennych Biblioteka może żądać wpłacenia kaucji w wysokości określonej w Załączniku nr 3. Osoby wpłacające kaucję według zasad opisanych w p. 4 dopłacają różnicę wynikającą z ceny inwentarzowej wypożyczonych pozycji.

14. Kaucja ulega przepadkowi na rzecz Biblioteki w przypadku nieuregulowania zobowiązań, o których mowa w p. 17 lub jeśli nie zostanie odebrana w ciągu 12 miesięcy od zaprzestania korzystania z wypożyczania.

15. W przypadku zwrócenia wypożyczonych zbiorów bibliotecznych po terminie, użytkownik zobowiązany jest do zapłacenia Bibliotece opłaty w wysokości określonej w załączniku nr 3. Przy naliczaniu opłaty nie odlicza się dni, w których Biblioteka jest nieczynna.

16. Biblioteka jest uprawniona do potrącenia opłaty za zwłokę z kwoty wpłaconej kaucji.

17. Użytkownik, który zgubi lub zniszczy wypożyczone zbiory biblioteczne, zobowiązany jest odkupić takie same zbiory lub – w porozumieniu z bibliotekarzem – inne zbiory o co najmniej identycznej wartości. W przypadku zniszczenia lub zgubienia jednej z części wydawnictwa wieloczęściowego, użytkownik odpowiada jak za całość wydawnictwa.

18. W przypadku nieuregulowania zobowiązania opisanego w p. 17, użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia ekwiwalentu pieniężnego w wysokości ceny inwentarzowej zagubionej lub zniszczonej pozycji, nie mniej jednak niż 30 zł.

19. Przetrzymywanie wypożyczonych zbiorów bibliotecznych poza wyznaczone terminy lub niewywiązanie się ze zobowiązań, o których mowa w p. 15, 17, 18, powoduje zablokowanie możliwości korzystania z usług Biblioteki we wszystkich placówkach do czasu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki.

§ 5

1. Zbiory czytelni udostępniane są na miejscu oraz wypożyczane na zewnątrz.

2. Bibliotekarz może żądać od użytkownika przedstawienia karty bibliotecznej lub dokumentu potwierdzającego tożsamość.

3. Z udostępnionych zbiorów bibliotecznych można zamówić kserokopie. Wykonanie kserokopii jest odpłatne. Wysokość opłaty określa Załącznik nr 3.

4. Kopiowanie zbiorów bibliotecznych jest dozwolone wyłącznie w granicach dopuszczalnych Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.).

5. Zamiar zamówienia kserokopii należy zgłosić najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem biblioteki.

6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za stan i całość udostępnionych mu zbiorów bibliotecznych zgodnie z p. 17. Regulaminu.

§ 6

1. Internet może być wykorzystany wyłącznie do celów edukacyjnych, informacyjnych i poszukiwań bibliograficznych.

2. Osoby korzystające ze stanowisk komputerowych zobowiązane są do przedstawienia karty bibliotecznej.

3. Jedna osoba może korzystać z dostępu do internetu przez 30 minut. Jeśli nie ma innych chętnych, możliwe jest przedłużenie tego czasu.

4. Użytkownik korzystający ze stanowiska komputerowego jest odpowiedzialny za wykorzystywany sprzęt i zainstalowane oprogramowanie.

5. Zabronione są wszelkie działania powodujące uszkodzenie sprzętu komputerowego, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji, łamanie zabezpieczeń systemu oraz świadome wprowadzanie wirusów komputerowych do systemu.

6. Zabrania się:

- wykorzystywania stanowisk komputerowych do prowadzenia działalności zarobkowej,
- instalowania programów,
- otwierania stron zawierających treści pornograficzne, propagujące przemoc i rasizm,
- wchodzenia na strony zawierające pirackie oprogramowanie.

7. Przed zakończeniem sesji należy skasować pobrane i zapisane pliki oraz wyczyścić pamięć przeglądarki (szczególnie jeśli użytkownik podczas logowania korzystał z poufnych haseł). Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za skutki niespełnienia tego wymogu.

8. Ściągnięte z internetu pliki lub programy można zapisywać na własnych nośnikach za zgodą dyżurującego bibliotekarza.

9. Można wykonywać wydruki wyszukanych w internecie informacji. O zamiarze wykonania wydruku należy poinformować bibliotekarz. Za wydruk pobierana jest opłata w wysokości określonej w Załączniku nr 3.

10. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonane przez użytkownika na stanowisku komputerowym.

11. Biblioteka stosuje oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne z niniejszym regulaminem. Próby wejścia na strony, do których dostęp jest zabroniony, są rejestrowane przez system w sposób umożliwiający identyfikacje osób dokonujących takich prób.

12. Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu lub zażądać odejścia od komputera, jeśli uzna, że jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu systemu lub sprzętu.

13. Osoby niepełnoletnie mogą zostać pozbawione dostępu do sprzętu komputerowego na żądanie rodziców lub opiekunów.

§ 7

1. Usługi na rzecz użytkowników mogą być realizowane w godzinach pracy Biblioteki, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2. Rodzaje wykonywanych usług: kserowanie, drukowanie, skanowanie, bindowanie, laminowanie oraz faksowanie.

3. Ceny usług określa Załącznik nr 3.

§ 8

1. Wobec osób naruszających postanowienia regulaminu mogą być stosowane następujące sankcje:

- ograniczenie liczby wypożyczonych pozycji do jednej, dwóch lub trzech we wszystkich placówkach łącznie,
- czasowe pozbawienie prawa do korzystania z niektórych lub wszystkich usług Biblioteki,
- stałe pozbawienie prawa do korzystania z niektórych lub wszystkich usług Biblioteki.

Decyzje w tych sprawach podejmuje kierownik placówki, kierownik Działu Udostępniania Zbiorów lub  osoba przez niego upoważniona. Od tej decyzji przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.

2. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach losowych Dyrektor Biblioteki może, na umotywowany wniosek osoby zainteresowanej:

- obniżyć wielkość roszczeń, o których mowa w § 4 p. 15, 17, 18 lub od nich odstąpić,
- czasowo odstąpić od przestrzegania niektórych przepisów niniejszego Regulaminu.

3. Zmiany treści niniejszego Regulaminu będą ogłaszane na tablicy ogłoszeń we wszystkich placówkach Biblioteki oraz na stronie https://www.mbphrubieszow.pl

 § 9

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

Sprawozdawczość 2013

Czytaj więcej...

Historia Biblioteki

Historia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie

 

"W wyborze książek, tak jak w wyborze przyjaciół, jedna jest zasada: szukać i wybierać tylko najlepsze, bo życie krótkie, a liczba książek niezmierna"

 

... z karty tytułowej Katalogu Działowego Biblioteki Powiatowej
w Hrubieszowie - 1938r.

 

Biblioteki są jednym z wyznaczników rozwoju oświaty i życia kulturalnego społeczeństw. Hrubieszowskie biblioteki publiczne mają bogatą i chlubną przeszłość. Po odzyskaniu niepodległości odegrały szczególną rolę w walce z analfabetyzmem i podnoszeniem poziomu oświaty wśród ludności. Podobnie jak w całym kraju, w powiecie hrubieszowskim była ogromna różnorodność typów bibliotek: społeczne - zakładane przez towarzystwa i organizacje, samorządowe - utrzymywane przez samorządy miast, gmin, powiatów, itd., szkolne, zakładowe oraz kościelne. W 1929 r. w powiecie hrubieszowskim funkcjonowało 50 bibliotek – 12 wmieście i 38 na wsi liczących łącznie 19393 woluminy. W mieście do największych należały biblioteki: Sejmikowa (4200 t.), Gimnazjum Państwowego im. St. Staszica (3000 t.) Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej (408 t.), Dekanalna(198t.), oraz żydowskie Związku Robotników Zawodowych (900 t.), Organizacji Skautów „Ha-Szomer Ha-cair” (500 t.), im. Icchoka Lejbusza Pereca (1250 t.), im. Józefa Chaima Brennera (1800 t.) i Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego „Tarbut”(1350 t.). Na wsi funkcjonowały biblioteki Kół Młodzieży Wiejskiej oraz Czytelnie Polskiej Macierzy Szkolnej. Ukraińska mniejszość narodowa czytelnictwo rozwijała poprzez stowarzyszenia „Ridnoj Chaty” (biblioteki m.in.w Bereściu, Werbkowicach, Hostynnem, Koniuchach, Horyszowie Ruskim) i „Proswita”.

Bogate ziemiaństwo i mieszczaństwo hrubieszowskie posiadało prywatne księgozbiory. Najbardziej znane są biblioteki Chrzanowskich, Pohoreckich, du Chateau, Junów i Romana Tuszowskiego. Wdomach inteligencji miejskiej znajdowało się niewiele książek, ponieważ ich cenywykraczały poza możliwości urzędniczych pensji (np. "Popioły" Stefana Żeromskiego kosztowały tyle, co miesięczne pobory pracownika administracji).

Pierwsza placówka upowszechniania czytelnictwa w Hrubieszowie to Biblioteka Lubelskiego Towarzystwa Szerzenia Oświaty „Światło”- prawdopodobnie powstała w 1907 r. i była największa w całej Guberni Lubelskiej – (ok. 2200 woluminów).

W 1913r. władze miejskie Hrubieszowa widziały potrzebę tworzenia biblioteki powszechnej. Niestety brak wsparcia finansowego ze strony Lubelskiego Gubernialnego Komitetu Opieki i Narodowej Trzeźwości oraz wybuch I wojny przerwały te ich starania.

W 1917 r. w Hrubieszowie zarejestrowano koło Polskiej Macierzy Szkolnej (PMS). Do zadań statutowych tej organizacji należało m.in. tworzenie i prowadzenie bibliotek. Tak też stało się w mieście nad Huczwą.

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, w latach następnych zaczęto organizować biblioteki publiczne. Samorządy broniły się przed dodatkowymi obciążeniami finansowymi. Jednak Sejmik Powiatowy w Hrubieszowie widział potrzebę wspierania Polskiej Macierzy Szkolnej i jej działalności, przeznaczając duże sumy na rzecz upowszechniania czytelnictwa.

Pomysł zorganizowania w Hrubieszowie centrali bibliotek ruchomych dla powiatu, okazał się jednak zbyt uciążliwy ze względów finansowych. Wydział Powiatowy anulował uchwałę i postanowił stworzyć jedną, stałą bibliotekę. Jednocześnie zalecił urzędom gminnym zakładanie bibliotek gminnych.

Księgozbiór Biblioteki Powiatowej powstał z połączenia książek zakupionych przez Wydział Powiatowy i Polską Macierz Szkolną. W Archiwum Państwowym w Lublinie zachował się protokół zdawczo - odbiorczy biblioteki PMS w Hrubieszowie z dnia 27.03.1922 r. Sejmik przejął „pod zarząd i opiekę” 434 książki, sam zaś zakupił ok. 1000 woluminów za sumę 318785 Marek polskich. Bibliotekę Sejmiku Hrubieszowskiego zarejestrowano 01.04.1922 r. Jej otwarcie dnia 01.06.1922r. szeroko rozgłośniono w wychodzącym wówczas w mieście czasopiśmie„Przegląd Hrubieszowski”.

Wydatki władz powiatowych na bibliotekę w pierwszych latach istnienia były niezwykle istotne dla dalszego funkcjonowania placówki. Np. w roku 1923, w związku zogromną inflacją na zakup książek wydano ponad pięciokrotnie większą sumę,niż planowano. Również w następnych latach nakłady na bibliotekę były wyższe od zakładanych w planach budżetowych.

Jednym z atutów placówki był stale powiększający się księgozbiór. Kupowano książki nowe i używane z funduszy starostwa, przyjmowano również dary od mieszkańców. W hrubieszowskiej prasie pisano np. „(...) uczciwy obywatel powinien wzbogacić bibliotekę (...)”. W 1925 roku PMS wycofała swojeksiążki zezbiorów Biblioteki Sejmikowej. Fakt ten nie miał ujemnego znaczenia dla całości księgozbioru, który liczył wówczas już ponad 2 tys. woluminów. Przy średnich rocznych zakupach ok. 500 książek, (w 1927 r. było to 1238, a w 1931 r. tylko16), na koniec 1932 r. biblioteka posiadała 5064 woluminy.

Zarządowi PMS w Hrubieszowie powierzono stworzenie bibliotek gminnych w powiecie. Odbywało się to na podstawie porozumienia zawartego w 1925 r. przez władze samorządowe z organizacjami oświatowymi i społecznymi. Powstały wówczas placówki, m.in. w Białopolu, Grabowcu, Strzyżowie, Kryłowie i Uchaniach.

Hrubieszów w okresie międzywojennym był jedną z nielicznych miejscowości w Polsce, gdzie pracowali wykwalifikowani bibliotekarze. Pierwszą wybitną postacią był Piotr Maślankiewicz, absolwent Wolnej Wszechnicy Polskiej, który w latach 01.05.1932 r. do 30.09.1933 r. zapoczątkował nową formę organizacji biblioteki, tworząc ok. 40 bibliotek ruchomych, wprowadził celowy dobór i fachowe opracowanie księgozbioru.

Kolejnym kierownikiem w latach 01.09.1933 r. do 31.03.1937 r. była Zofia Rodziewicz – absolwentka Studium Pracy Społeczno–Oświatowej Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie na Wydziale Bibliotekarskim. W 1933 r. do pracy w hrubieszowskiej placówce przyjęto również Marię Kozłowską, absolwentkę Rocznej Szkoły Bibliotekarskiej przy Bibliotece Publicznej miasta stołecznego Warszawy. Rezultaty pracy tych bibliotekarek w powiecie hrubieszowskim były imponujące: księgozbiór znacznie wzrósł, dzienny ruch wynosił 200 osób, powstały punkty biblioteczne (ok. 60) z dobieranymi kompletami wymiennymi, a najważniejsze – zaczęto tworzyć biblioteki gminne. Gromadzenie księgozbioru dla nowopowstających placówek odbywało się w bibliotece powiatowej. Tu także opracowywano książki.

Działalność Biblioteki Powiatowej często była tematem artykułów zamieszczanych w hrubieszowskich czasopismach. Omawiano sposób pracy placówki, informowano o nowych książkach, posiadanych czasopismach, o otwarciu kolejnych bibliotek gminnych. Informacje, mające zachęcić w okresie międzywojennym dokorzystania z bibliotek, są obecnie świetnym materiałem źródłowym w badaniach dziejów tych instytucji. Zawarto w nich m.in. dane statystyczne: w kwietniu 1936 r. w bibliotekach powiatu było 9697 książek, w bibliotekach stały 6682 książki, 3015 w ruchomych i ok. 1000 woluminów w zapasie, służących do uzupełniania tych zbiorów.

Hrubieszowskie władze dbały o szybki rozwój swojej biblioteki. W roku budżetowym 1936/1937 na ten cel wydały 12216 zł, co stanowiło 9,4 gr. na jednego mieszkańca. W następnym roku było to już 17031 zł - 13,1 gr. na mieszkańca. Były to najwyższe nakłady w województwie lubelskim. Budując nową siedzibę starostwo nie zapomniało o bibliotece, dla której przeznaczono specjalnie zaprojektowane pomieszczenia, na wzór placówki warszawskiej.

Kolejnym przejawem troski władz o czytelnictwo była akcja biblioteczna podjętaw 1938 r. Uchwała Hrubieszowskiej Rady Powiatowej z 29.03.1938 r. powstała w odpowiedzi na apel Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie popierania akcji bibliotecznej. Jako pierwszy na apel odpowiedział samorząd województwa wołyńskiego, Hrubieszów był drugi. Uchwała ta stworzyła podstawy funkcjonowania planowej, otoczonej należytą opieką, sieci bibliotek publicznych. Do istniejących już bibliotek gminnych w Grabowcu, Horodle, Kryłowie, Uchaniach, Dołhobyczowie i Białopolu, dołączyły nowe placówki: w Dubience, Trzeszczanach i Moniatyczach. W połowie 1939 r. w bibliotekach publicznych powiatu hrubieszowskiego było ponad 17 tysięcy książek, w tym 6552 woluminy w bibliotece powiatowej.

Centralna Biblioteka Powiatowa w Hrubieszowie była porównywana ze szwedzkimi i duńskimi placówkami tego typu. Jednym z dowodów uznania władz centralnych dla osiągnięć powiatu hrubieszowskiego było zorganizowanie w Hrubieszowie w dniach 17 – 20 maja 1938 r. III Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotecznej. W marcu 1939 r. (20 – 21) na tym terenie odbyła się konferencja zorganizowana przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego w sprawie bibliotekarstwa oświatowego i czytelnictwa.

Lata wzmożonej pracy biblioteki tuż przed II wojną światową wymagały zatrudnienia nowych pracowników. Obok M. Kozłowskiej, która po wyjeździe Z. Rodziewicz objęła funkcję kierowniczki, pracowały: Alina Mandatowa – absolwentka korespondencyjnego kursu bibliotekarskiego i Stanisława Omielska. Szczególne miejsce w dziejach tej placówki zajmuje, mieszkająca powojnie w USA, Stanisława Rhau (Omielska). Pracowała ona jako pomoc bibliotecznaod 1936r. i pomimo wojny, przeniesienia biblioteki przez Niemców do gorszego lokalu, braku wynagrodzenia za swoją pracę, wytrwała aż do jej likwidacji w marcu 1943r. Aby uchronić księgozbiór przed zniszczeniem, najlepsze książki rozdała czytelnikom na przechowanie. Część zbiorów okupanci spalili na placu przed biblioteką a resztę wywieźli do magazynu na Wójtostwie. Nie ustalono jakie były ich dalsze losy. Jedna z wersji mówiła o rozbiciu w okolicach Krakowa wagonu z książkami, wśród których znajdowały się pozycje z pieczątką hrubieszowskiej biblioteki.

Po zakończeniu II wojny światowej podjęto prace zmierzające do stworzenia sieci bibliotek publicznych w całym kraju. Brakowało jedynie podstaw prawnych normujących pracętych placówek. Przedwojenne hrubieszowskie doświadczenia organizacyjne w zakresie bibliotekarstwa publicznego znacznie wyprzedzały ówczesną praktykę. Zostały one wykorzystane w odbudowie tej dziedziny. Bibliotekarze, wzorując się na przedwojennych projektach, opracowali dekret o bibliotekach publicznych. Wśród nich byli ludzie, którzy w okresie międzywojennym mieli związki z biblioteką hrubieszowską: P. Maślankiewicz, J. Janiczek – wcześniej wizytator bibliotek, a po wojnie naczelnik Wydziału Bibliotek Ministerstwa Oświaty, oraz Regina Fleszarowa (siostra Z. Rodziewicz) – konsultanci ostatecznej wersji dekretu (z mocą ustawy), który został wydany 17 kwietnia 1946 r.

Zgodnie z centralnymi wytycznymi władze hrubieszowskie rozpoczęły działania zmierzające do utworzenia w mieście i powiecie bibliotek publicznych. Wdniach 03 – 04.12.1945 r., z okazji „święta Książki”, Powiatowa Rada Narodowa i Instruktor Oświaty Dorosłych zorganizowali na ten cel zbiórkę.

Od 01.01.1946 r. do tworzenia biblioteki zatrudniono Stefanię Michalską. Nadzór nad pracą placówki miała sprawować, powołana przez Powiatową Radę Narodową, Sekcja Biblioteczna, która na pierwszym posiedzeniu 14.01.1946 r. ukonstytuowała się następująco: Dominik Brzozowski – prezes, Jan Szlonzak –wiceprezes, Bronisława Błoszczyńska – sekretarz, ks. Henryk Kozłowski, Henzel, Kazimierz Linkiewicz i Stefania Michalska - członkowie. Na kolejnym zebraniu Sekcji 08.04.1946 r. zatwierdzono dziesieciopunktowy regulamin biblioteki, opracowany przez jej kierowniczkę oraz zaplanowano uroczyste otwarcie placówki w dniu 03.05.1946 r. Niestety służby bezpieczeństwa zakwestionowały niektóre książki znajdujące się w zbiorach. W związku z tym otwarcie biblioteki musiało być przesunięte w czasie.

Na zebraniu Sekcji Bibliotecznej w dniu 30.09.1946 r. omawiano sprawę przydzielenia lokalu i otwarcia biblioteki oraz funkcjonowanie bibliotek ruchomych w powiecie. Na następnym posiedzeniu, w związku z wejściem w życie dekretu o bibliotekach, Sekcja dokonała reorganizacji i ukonstytuowała się następująco: Dominik Brzozowski – prezes, Jan Szlonzak – z-ca prezesa, Stefania Michalska – sekretarz, ks. Kazimierz Truchel, Bronisława Błoszczyńska, Kazimierz Linkiewicz, Ksawery Kopczyński, Klaudyna Podhorska – członkowie. Ze względu na wybory, przydzielenie dla biblioteki lokalu w gmachu Powiatowego Związku Samorządowego opóźniło się. Dopiero na posiedzeniu Sekcji w dniu 27.01.1947 r. ustalono datę otwarcia placówki. W związku ze wzrostem ilości pracy, postanowiono zatrudnić kolejnego pracownika oraz sporządzić akt wznowienia działalności biblioteki. Jego wykonanie zlecono nauczycielowi i malarzowi Tadeuszowi Jęczmieniowskiemu.

Na dzień 31.12.1946 r. księgozbiór Centralnej Biblioteki Powiatowej (CBP) liczył 3226 woluminów, z czego 2550 zinwentaryzowano i skatalogowano. Do końca 1946 r. skompletowano również 12 bibliotek ruchomych: 6 po 50 woluminów i 6 po 70 woluminów. Wysyłano je na okres trzech miesięcy do punktów świetlicowych w powiecie.

Uroczyste otwarcie Centralnej Biblioteki Powiatowej odbyło się w dniu 05.02.1947 r. Odczytano wówczas akt wznowienia działalności CBP, który obecnie znajduje się w Miejskiej Bibliotece Publicznej - kontynuującej pracę i podtrzymującej chlubne tradycje bibliotekarstwa publicznego w Hrubieszowie.

Na posiedzeniu Sekcji Bibliotecznej w dniu 28.04.1947 r. omawiano sprawę podziału biblioteki na miejską i powiatową. Do pracy w placówce miejskiej przyjęto Zofię Nowicką.

Ostatnie zebranie Sekcji Bibliotecznej odbyło się 22.09.1947 r. Zgodnie z Dekretem o Bibliotekach funkcję nadzorczą nad bibliotekami miały pełnić Komitety Biblioteczne. Prezydium Powiatowego Komitetu Bibliotecznego w Hrubieszowie tworzyli: Dominik Brzozowski – prezes, Antoni Wiatrowski – zastępca, Stefania Michalska – sekretarz.

We wrześniu 1948 r. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie uchwaliło stworzenie w powiecie hrubieszowskim 9 bibliotek gminnych. Organizację tych placówek powierzono bibliotece powiatowej, w której związku ze wzrostem zadań, do pracy przyjęto Helenę Prochaską.

Datę uroczystego otwarcia bibliotek gminnych i punktów bibliotecznych w całym kraju wyznaczono na dzień 16.01.1949 r. Na terenie powiatu hrubieszowskiego utworzono 10 bibliotek gminnych i 98 punktów. Dużą pomocą w tworzeniu tych placówek był dar 6700 książek z Ministerstwa Oświaty. Biblioteki gminne ze swoich zasobów książkowych stworzyły dodatkowo 4 punkty biblioteczne w obwodach szkolnych. Biblioteki szybko rozwijały się.

Rok 1949 przyniósł wiele zmian: 31.03. tego roku z pracy w Oddziale Miejskim odeszła Zofia Nowicka, od 01.04. zatrudniono Annę Gajewską i Zofię Szneiderowicz. Biblioteka przeprowadziła się z gmachu Powiatowego Związku Samorządowego do lokalu przy ul. Narutowicza 56, a 22.07. otwarto czytelnię przy Bibliotece Miejskiej.

Z dniem 01.03.1950 r. nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika Biblioteki Powiatowej. Funkcję tę powierzono Helenie Prochaskiej, a dotychczasowa kierowniczka, Stefania Michalska, została jej zastępcą. W 1955 r. S. Michalska ponownie została kierowniczką biblioteki.

W dniu 29.10.1950 r. biblioteki Powiatowa i Miejska zostały pozbawione lokalu. Księgozbiór złożono w sali konferencyjnej Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Hrubieszowie. Był to początek problemów lokalowych tej placówki. W1955 r. ponownie połączono biblioteki: powiatową i miejską. Powstała wówczas Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie (PiMBP). W tej formie organizacyjnej przetrwała do 1975 roku, czyli kolejnych zmian administracyjnychw Polsce. W 1955 r. PiMBP przeniesiono do lokalu przy ul. Podzamcze. W1959 r. kolejna przeprowadzka do dworku du Chateau, gdzie z biegiem lat zwiększała się powierzchnia zajmowanego przez bibliotekę lokalu. Pozwoliło to m.in. na wydzielenie w 1965 r. księgozbioru dla dzieci, prowadzenie działalności wystawienniczej w przestronnym holu, czy otwarcie czytelni 08.03.1975r. PiMBP zajmowała wówczas cały parter główny (bez oficyn) dworku duChateau. Byłto najlepszy lokal w powojennych dziejach biblioteki.

Kolejne zmiany kierowników PiMBP miały miejsce w latach 1963-1965: wroku 1963 Stefanię Michalską zastąpiła Krystyna Malec; następnie Mirosław Komendecki - funkcję tę sprawował przez kilka miesięcy w 1964 r. Od 01.01.1965 r. kierowanie placówką powierzono Aleksandrze Starzyk, która pozostała na tym stanowisku do 1976 roku, a następnie kierowała Miejską Biblioteką Publiczną (MBP) do odejścia na emeryturę czyli roku 1987.

Niemalże od początku powojennej działalności biblioteka rozpoczęła prowadzenie pracy kulturalno – oświatowej w środowisku. Były to spotkania autorskie, konkursy czytelnicze. Placówka swoją działalność wzbogacała seansami filmowymi dla dzieci i młodzieży (bajki, filmy popularno – naukowe), współorganizowanymi z innymi placówkami sesjami naukowymi o Bolesławie Prusie i Stanisławie Staszicu, montażami słowno – muzycznymi prezentującymi sylwetki znanych poetów, a także dużymi wystawami poświęconymi: twórcom kultury polskiej, ziemi hrubieszowskiej oraz książce. Popularną formą rozpowszechniania książki były również kiermasze.

W latach 1950 – 1975 w związku ze wzrostem pracy biblioteki powiatowej, zwiększała się ilość zatrudnianych w niej osób.

W 1975 r. zlikwidowano powiaty, dlatego reorganizacji musiała ulec sieć bibliotek publicznych. Przekształcanie PiMBP trwało ponad 3 lata. Dział instrukcyjno – metodyczny PiMBP w Hrubieszowie od czerwca 1975 r. stałsię Oddziałem Terenowym Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zamościu (WiMBPO/T). Pracownicy O/T WiMBP przeszli do struktur wojewódzkich, stali się pracownikami Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zamościu. Dotychczasową szefową PiMBP, Aleksandrę Starzyk, w roku 1977 mianowano kierowniczką Działu Udostępniania WiMBP, a od 1979 dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej. W latach 1977 – 1987 (z krótką przerwą) obowiązki kierownika WiMBP O/T pełniła Barbara Papuga. Przez kilka miesięcy 1979r. funkcję tę sprawował Kazimierz Janicki. Po odejściu B. Papugi nastanowisko dyrektora MBP, od 1988r. kierowanie Oddziałem Terenowym powierzono Elżbiecie Strupiechowskiej.

Do głównych zadań WiMBP O/T należał nadzór i doradztwo merytoryczne w stosunku do bibliotek publicznych znajdujących się na terenie dawnego powiatu hrubieszowskiego.

Zmiana podziału administracyjnego kraju od 1999 r. zlikwidowała województwo zamojskie. Dotychczasowa WiMBP w Zamościu została biblioteką powiatową natomiast rozwiązano oddział Terenowy w Hrubieszowie.

Po reorganizacji sieci bibliotek publicznych w 1975 r. wypożyczalnia PiMBP w Hrubieszowie została Działem Udostępniania WiMBP. Z dniem 01.01.1979 r. Dział Udostępniania i filie znajdujące się na terenie Hrubieszowa zostały podporządkowane Urzędowi Miasta, wtedy powstała Miejska Biblioteka Publiczna (MBP).

W czerwcu 1977 r. wszystkich lokatorów dworku du Chateau wykwaterowano z powodu remontu budynku. Wydzieloną w 1965 r. ze zbiorów PiMBP bibliotekę dla dzieci, WiMBP O/T i dyrekcję umieszczono w budynku spółdzielczym przy ul. Dzierżyńskiego 16, a bibliotekę dla dorosłych oraz dział gromadzenia i opracowania w dawnej elektrowni przy ul. Podzamcze 9. W 1979 r. Filię nr 1 przeniesiono do lokalu przy ul. Polnej, a jej dotychczasowe miejsce zajął dział gromadzenia i opracowania. Po zakończeniu remontu dworku du Chateau w 1984 r. biblioteka miejska otrzymała zachodnią oficynę tego budynku. Na 130 m2 znalazło się miejscedla wypożyczalni, widnej czytelni i oddzielnych pokoi dla działu gromadzenia i opracowania oraz dyrektora. W 1991 r. MBP została wykwaterowana z dworku du Chateau do budynku Hrubieszowskiego Domu Kultury. Wypożyczalnia zajęła dwa największe pomieszczenia. Katalogi umieszczono w wąskim korytarzu, dział gromadzenia i opracowania oraz dyrektor mają wspólny pokój.

Aktualnie biblioteka nadal zajmuje lokal w budynku HDK lecz wzbgaciła się ododatkowe pomieszczenia. Oddzielne pokoje zajmuje Dział Opracowania i Księgowość oraz dyrektor MBP. 

Obecnie MBP posiada na terenie Hrubieszowa trzy filie. Filia nr 1 utworzona w 1965 r., po kilku przeprowadzkach, mieszcząca się obecnie przy ulicy Polnej 16. Filia nr 3 formalnie utworzona w 1968 r. w dzielnicy Sławęcin, mieszcząca się na ul. Uchańskiej 2. Filia nr 4 otwarta w 1979r. przy ulicy Unii Horodelskiej 19, obecnie z siedzibą w budynku osiedlowym w dzielnicy Osiedle Jagiellońskie.

Obsadę pracowniczą MBP stanowią: Halina Kurek – dyrektor od 2003 r., Jolanta Janiec - zastępca dyrektora, Justyna Tymczuk – główny księgowy, Marzanna Muzyczuk – kierownik Filii nr 1, Jolanta Dobosz – kierownik Filii nr 3, Lucyna Żołnierczuk – kierownik Filii nr 4, Anna Grochecka-Staniak – pracownik Filii nr 1, Beata Borsukiewicz – dział gromadzenia i opracowania. Wypożyczalnia MBP: Katarzyna Suchecka, Wanda Mieliczek, Beata Panasiewicz, Eliza Romańska oraz Tomasz Czerwonka (informatyk), Małgorzata Bucoń - pomoc biblioteczna i Marian Noga - konserwator.